Eerstvolgende toernooi: AZ O.18 FIFA Toernooi - Voorronde #2
 

Algemene Voorwaarden

Stichting Pro Players Events biedt op het internet een portaalsite aan met spellen en diensten. Het internetadres is: www.proplayers.eu (hierna: “portaal“). Op dit portaal worden verschillende online spellen en andere diensten aangeboden. De deelnemers aan de spellen van Pro Players en de gebruikers van het portaal worden hierna “gebruiker“ genoemd. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden (hierna: “AV“) sprake is van „spellen“ of „diensten“, worden daarmee de spellen en diensten van Pro Players bedoeld. De relatie tussen Pro Players en de gebruiker wordt uitsluitend geregeld op basis van deze AV, het privacy statement en de disclaimer. Deze 3 elementen vormen samen de gebruikersovereenkomst (hierna: “overeenkomst”).

De gebruiker gaat de overeenkomst aan met Pro Players. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Pro Players hiermee schriftelijk verklaart akkoord te zijn gaan.

 

1.1 Gebruikers

1.1.1 Pro Players biedt de spellen en diensten enkel aan gebruikers aan conform het Nederlands recht. Het gebruik van de spellen en diensten voor commerciële doeleinden of andere soortgelijke activiteiten is niet toegestaan.

 

1.2 Onderwerp van de overeenkomst, gebruik en wijziging van de spellen en diensten

1.2.1 Pro Players geeft de gebruiker de mogelijkheid om binnen het kader van de bestaande technische en functionele mogelijkheden, deel te nemen aan het online portaal.

1.2.2 Voor de diensten stelt Pro Players op het portaal bepaalde informatie ter beschikking. Het biedt de gebruiker eveneens de mogelijkheid aan om, onder andere, informatie op de website te plaatsen, een individueel en persoonlijk profiel aan te maken, dat door de gebruikers van de spellen en de diensten en door derden kan worden bekeken. Verder kan de gebruiker via het portaal met derden communiceren, foto’s, video’s, spellen en, voor zover mogelijk, muziek en andere mediavormen uitwisselen, blogs en commentaar openbaar maken, recensies van spellen afgeven, reacties op spellen, andere gebruikers, derden of transacties geven.

1.2.3 Het gebruik wordt door Pro Players mogelijk gemaakt, die de toepassingen, die noodzakelijk voor deelname aan de spellen en diensten zijn, online op de respectievelijke URLs ter beschikking stelt. Pro Players behoudt zich het recht voor de spellen ook – eventueel met andere functies – op gegevensdragers aan te bieden die door de gebruikers kunnen worden gekocht. De verkoop van spellen valt niet onder deze AV.

1.2.4 De deelname aan de spellen en het gebruik van de diensten is enkel toegestaan voor personen, die van tevoren via een registratieprocedure een account (hierna: “account“) hebben aangemaakt. Een account kan op het portaal of via de URL van het betreffende spel worden aangemaakt. Een account, dat op het portaal wordt aangemaakt, geeft de gebruiker het recht elk spel te gebruiken, op basis van de voorwaarden uit paragraaf 1.1.

1.2.5 Het registreren, dat wil zeggen het indienen van een aanvraag tot opening van een account, gebeurt door het invullen van een aantal verplichte velden. Vanaf het moment dat Pro Players voor de gebruiker een account heeft aangemaakt, heeft hij de mogelijkheid, om van de spellen en/of de diensten gebruik te maken.

1.2.6 Een gebruiker heeft het recht, om op het portaal meerdere accounts aan te maken. Bij bepaalde spellen van Pro Players is het echter niet toegestaan om meer dan één account te hebben (“Verbod op multi-accounts“). Meer informatie vindt de gebruiker in de spelregels. Pro Players raadt gebruikers, die over meerdere accounts beschikken aan, om deze spelregels grondig te lezen; een inbreuk op het verbod op multiaccounts heeft immers een onmiddellijke blokkering van de accounts tot gevolg.

Ook bij spellen waar de gebruiker meerdere accounts mag hebben, is het niet toegestaan, dat meerdere accounts van dezelfde gebruiker met elkaar communiceren of op een andere manier met elkaar in contact treden (“Verbod op pushing“). Een account mag er met name niet voor worden gebruikt, om een andere account van dezelfde gebruiker voordelen te verschaffen; bijvoorbeeld door items of spelvaluta van de ene account naar de andere account van dezelfde gebruiker over te hevelen, of door de ene account van een gebruiker te laten spelen tegen de andere account van dezelfde gebruiker.

1.2.7 Na het aanmaken van een account, kan de gebruiker aan het spel en/of de dienst in kwestie deelnemen, door naar de URL of het portaal te surfen en zich daar in te loggen.

1.2.8 Het gebruik van spellen en diensten is alleen mogelijk met een internetbrowser of speciale tools, die Pro Players ter beschikking heeft gesteld of nadrukkelijk heeft toegestaan (“Verbod op het gebruik van niet-geautoriseerde scripts“). Deze bepaling verwijst met name naar het gebruik van programma’s die een overdreven belasting van de server vormen; deze zijn niet toegelaten. Het gebruik van software voor het systematisch of automatisch besturen van de spellen of van bepaalde spelfuncties (bots, macro’s), voor het kopiëren of analyseren van de spellen, spelelementen of andere elementen op het portaal is niet toegestaan.

1.2.9 Het is verboden om bug en/of programmeerfouten voor eigen voordeel te misbruiken. Bugs die zijn ontdekt moeten zo snel mogelijk op het bugforum, per IRC, per e-mail of anderszins worden gemeld.

1.2.10 De gebruiker kan geen aanspraak maken op het aanmaken van een account, of op het openbaar maken van bepaalde zaken op het portaal.

1.2.11 De respectievelijke nu geldende technische en andere voorwaarden voor de spellen en de deelname aan de diensten zijn op het portaal en/of op de websites van de spellen terug te vinden.

1.2.12 Het gebruik van de spellen in hun basisversie is gratis. Bepaalde features staan enkel betalende gebruikers (zie verder paragraaf 7) ter beschikking. Voor zover dit niet in de beschrijving van de diensten in kwestie wordt vermeld, is het gebruik van de diensten gratis.

1.2.13 De gebruiker heeft geen recht op het blijvend ter beschikking stellen van de spellen en/of de diensten in de versie, die geldig was op het moment, waarop de overeenkomst werd afgesloten. Pro Players behoudt zich het recht voor het gebruik van een spel en/of een dienst op elk moment, en zonder opgave van redenen, stop te zetten. Naar keuze kan de gebruiker verzoeken dat hij in dit geval, eventuele kosten die hij al heeft betaald, in het kader van de schuldverhouding (bijv. kosten voor premium-lidmaatschap, abonnement) van Pro Players terugkrijgt of dat de betaalde kosten worden omgezet in de vorm van een tegoed voor andere spellen en/of diensten. De gebruiker heeft dit recht niet met betrekking tot kosten waaraan hij in het kader van z’n persoonlijke schuldenverhouding volledig heeft voldaan (bijv. bij afzonderlijke bestellingen). Het recht van de gebruiker om de overeenkomst voor niet bruikbare spellen en/of diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten, staat hier verder los van. Verder heeft de gebruiker geen andere rechten, voor zover dit niet uitdrukkelijk anders in deze AV is bepaald.

 

2. Aanvaarden van de overeenkomst

2.1 Door zich te registreren dient de gebruiker een aanvraag in voor het afsluiten van een overeenkomst, betreffende het gebruik van spellen en diensten. Daarvoor moet de gebruiker alle verplichte velden volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen.

2.2 Na goedkeuring door Pro Players van de registratie, ontvangt de gebruiker via elektronische weg op het e-mailadres, dat de gebruiker heeft opgegeven, een bevestiging van de registratie.

2.3 De overeenkomst tussen Pro Players en de gebruiker komt tot stand na bevestiging door de gebruiker van de link in de ontvangen e-mail zoals genoemd in paragraaf 2.2.

 

3. Bereikbaarheid

Pro Players garandeert een gemiddelde bereikbaarheid van het portaal van 90% (negentig procent) op jaarbasis. Hieronder vallen echter niet de periodes, waarin de servers van het portaal, of van de afzonderlijke spellen, op basis van technische of andere problemen, waar Pro Players geen invloed op heeft (overmacht, schuld door derden, enz.) niet via het internet bereikbaar zijn, als wel de periodes, waarin routinewerkzaamheden worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van Pro Players voor het geval dat haar spellen of diensten door opzettelijke, grove nalatigheid onbereikbaar mochten worden, blijft onverminderd van kracht. Pro Players kan de toegang tot de diensten beperken voor zover dit omwille van de veiligheid van de provider, het overeind houden van de integriteit, met name het vermijden van zware storingen van de verbinding, de software of de opgeslagen gegevens, is vereist.

 

4. Toegang en kennisname van de AV, wijzigingen en andere berichten, contact opnemen door de gebruiker

4.1 Door het aanmaken van een account, en het gebruik van de spellen en/of de diensten accepteert de gebruiker de bepalingen uit de AV. Deze gelden voor het inloggen op het portaal en in het bijzonder voor elke deelname aan de spellen en/of het gebruik van de diensten. De AV kunnen voor het aanmaken van een account door de gebruiker worden uitgeprint, of op een blijvende gegevensdrager worden opgeslagen.

4.2 Pro Players behoudt zich het recht voor deze AV op elk moment in de toekomst aan te passen of aan te vullen.

4.3 Wijzigingen van de AV worden in elk geval aan de gebruiker kenbaar gemaakt op het moment dat de gebruiker de eerste keer inlogt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Dit gebeurt per e-mail. De gebruiker stemt in met de gewijzigde AV zodra de gebruiker na ontvangst van voornoemde e-mail verder gebruik blijft maken van de spellen en/of diensten op het portaal. Voorts gelden de bepalingen uit paragraaf 5.1., tweede en derde zin.

4.4 Gaat de gebruiker niet akkoord met de veranderingen van de AV, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst, met een opzeggingstermijn van 1 maand, op te zeggen in zoverre conform paragraaf 8 niet het recht bestaat de overeenkomst per direct op te zeggen. Tot aan het einde van het contract zijn de oorspronkelijke AV van kracht. Wanneer er door de gebruiker van tevoren een bedrag is betaald voor diensten die na de herroepingstermijn uitgevoerd hadden moeten worden, zullen die proportioneel aan de gebruiker worden terugbetaald. De gebruiker heeft verder geen rechten, waarop hij aanspraak kan maken.

4.5 Pro Players zal bij het kenbaar maken van de wijzigingen ook nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om de wijzigingen in de AV niet te accepteren en de overeenkomst op te zeggen.

4.6 Pro Players zal, voor zover dit niet anders in deze AV of in een andere overeenkomst met de gebruiker, is overeengekomen, gewoonlijk via e-mail met de gebruiker communiceren. De gebruiker moet er voor zorgen dat hij de e-mails kan ontvangen die Pro Players naar het adres dat hij bij de registratie of later heeft meegedeeld, verstuurd. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het spamfilter op correcte wijze in te stellen en om regelmatig zijn opgegeven adres op nieuwe berichten te controleren. Verder behoudt Pro Players zich, wat het overige schriftverkeer betreft, het recht voor, om zelf te bepalen in welke vorm zij met de gebruikers wil communiceren.

4.7 Wanneer de gebruiker contact met Pro Players opneemt, moet hij telkens aangeven naar welk spel en/of welke dienst en naar welke spelaccount of dienstenaccount zijn opmerking verwijst.

 

5. Spelregels

5.1 De spelregels van de betreffende spellen en diensten worden op het portaal c.q. de betreffende website van het spel of dienst gepubliceerd.

5.2 De gebruiker weet dat hij in de spellen met verschillende andere gebruikers speelt, en op het portaal met verschillende gebruikers van die diensten communiceert. Om het samenspelen soepel te laten verlopen, is het nodig de regels in acht te nemen. Door zijn deelname accepteert de gebruiker op bindende wijze de spelregels en de voorwaarden voor deelname aan de spellen en diensten.

5.3 De gebruiker zal verder geen dingen doen, die het gebruik van de spellen en de diensten en het soepel samenspelen verstoren en zal zich eveneens correct ten opzichte van de andere gebruikers gedragen op straffe van uitsluiting en niet-terugbetaling van de spellen en/of diensten.

 

6. Tarieven, betalingsvoorwaarden, verzuim

6.1 Online portaal

6.1.1 Basisversie

Pro Players stelt de spellen in principe aan de gebruiker ter beschikking, vanaf het moment dat een account wordt aangemaakt (zie hierboven 1.2). In dit geval heeft de gebruiker alleen de beschikking over de basisversie van het spel. Het aanmaken van een account en het gebruik van de basisversie is gratis. De basisversie is (afgezien van het recht van Pro Players om spellen stop te zetten) niet aan een tijdslimiet gebonden en kan volledig worden gespeeld. In de basisversie krijgt de gebruiker echter niet alle features.

6.1.2 Aanpassing van de prijzen, bezwaar

Pro Players heeft op elk moment het recht om de prijzen blijvend of voor een beperkte periode te verlagen of voor een beperkte periode nieuwe producten, diensten of betaalmogelijkheden aan te bieden. Bovendien heeft Pro Players het recht om de prijzen, te allen tijde, telkens met een termijn van zes weken te wijzigen, na het versturen van een schriftelijke kennisgeving of een bericht via e-mail naar het email-adres dat de gebruiker heeft opgegeven. De gewijzigde prijs is van toepassing indien de gebruiker niet binnen een termijn van zes weken na de kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de gewijzigde prijs aantekent. De overeenkomst blijft dan verder van kracht. Pro Players zal in de kennisgeving over de wijzigingen nadrukkelijk verwijzen naar de mogelijkheid tot bezwaar en het opzeggen van de overeenkomst, de termijn en de juridische gevolgen, met name in het geval van een niet geuit bezwaar.

Indien de gebruiker binnen de gestelde termijn bezwaar aantekent, behouden beide partijen het recht de overeenkomst met een opzeggingstermijn van 1 maand op te zeggen. Tot aan de opzegging van de overeenkomst zijn de oorspronkelijke tarieven van kracht.

Een bedrag dat met betrekking tot een termijn is betaald, nadat de overeenkomst is beëindigd, wordt proportioneel aan de gebruiker terugbetaald. De gebruiker heeft verder geen rechten, waarop hij aanspraak kan maken.

6.2 Verzuim, rente, blokkering, administratiekosten

In het geval van verzuim van de gebruiker heeft Pro Players het recht, om een rentetarief van 1% per maand in rekening te brengen. Pro Players heeft in het geval van verzuim ook het recht, om de diensten stop te zetten of, om de accounts van de gebruiker per direct te blokkeren. De gebruiker kan voor de periode van de blokkering, geen aanspraak maken op het geld dat hij vooraf voor zijn abonnement heeft betaald. Pro Players heeft echter wel het recht, om voor de blokkering, de mededeling tot blokkering en het opheffen van de blokkering, of het aanmaken van een nieuwe account, administratiekosten in rekening te brengen. Op het portaal kan de gebruiker, als hij/zij het betreffende spel/dienst opent, de hoogte van de administratiekosten vinden. De gebruiker heeft in alle gevallen het recht om te bewijzen dat er geen schade is veroorzaakt of dat deze aanzienlijk lager is.

6.3 Terugbetalen, annuleringskosten

Indien er voor Pro Players kosten ontstaan door toedoen van de gebruiker of door omstandigheden die aan de gebruiker te wijten zijn of boekingskosten door terugboeking door de bank, zal dit bedrag op gebruiker worden verhaald. Pro Players heeft het recht deze kosten bovenop het oorspronkelijk bedrag van de gebruiker te vorderen. In het geval dat er annuleringskosten ontstaan, komen deze kosten geheel voor rekening van de gebruiker.

6.4 Geen wingarantie, bewijslast

Pro Players garandeert de gebruiker niet het winnen van prijzen. De gebruikers hebben met name geen recht op de uitkering van prijzen, voor zover dit recht niet uitdrukkelijk voortvloeit uit deze AV.

Op het recht op uitkering van de prijs kan alleen aanspraak worden gemaakt, indien deze prijs uitdrukkelijk door Pro Players is toegekend.

Dit recht bestaat ook dan niet wanneer Pro Players vaststelt dat de prijs mogelijk gewonnen zou kunnen zijn, door de inzet van manipulatie - van technische of juridische aard en/of van een strafbare vorm van manipulatie in het algemeen. Door de deelname aan de spellen van Pro Players verklaart de gebruiker dat hij instemt met het feit dat Pro Players met betrekking tot de rechtmatigheid op het winnen van de prijs, steeds een grondig onderzoek kan opstarten en in de tussentijd zonder specifieke instemming van de gebruiker de uitkering van de prijzen kan weigeren. Het recht op prijzen komt ook te vervallen wanneer de gebruiker zich niet aan de spelregels heeft gehouden. In geval van twijfel ligt de bewijslast bij de gebruiker, de gebruiker moet aantonen dat hij zich aan de spelregels heeft gehouden. De gebruiker weet dat hij deze bewijzen moet kunnen voorleggen en erkent nadrukkelijk het feit dat hij de bewijslast draagt; ook indien dit mogelijk anders binnen het Nederlandse recht is vastgelegd.

6.5 Verbod op verrekening en overdracht

De gebruiker heeft niet het recht om eventuele vorderingen op Pro Players te verrekenen met aan Pro Players verschuldigde bedragen. De gebruiker kan zijn aanspraken jegens Pro Players niet aan derden overdragen.

6.6 Diensten

Voor zover niets anders in de beschrijving van de diensten staat, zijn de diensten gratis. Voor de overige gevallen gelden de paragrafen 7.1 tot 7.5, waarin de voorwaarden voor de betalende diensten worden omschreven.

6.7. Bevriezen en/of verwijderen gebruikers

Pro Players heeft het recht om inactieve gebruikers die langer dan twee jaar niet meer actief zijn geweest te verwijderen uit de database

 

7. Looptijd, opzegging, ontbinding

7.1 Looptijd

De overeenkomsten tussen de gebruiker en Pro Players worden voor onbepaalde tijd afgesloten, voor zover in het concrete aanbod van Pro Players niets anders wordt bepaald.

7.2 Opzegging

7.2.1 Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

7.2.2 Indien in het desbetreffende spel geen mogelijkheid is voorzien, om de overeenkomst op te zeggen, dan moet elke opzegging in schriftelijke vorm gebeuren, waarbij ook de mogelijkheid bestaat dit in de vorm van een e-mail te doen.

7.2.3 Pro Players en de gebruiker zijn gehouden, na opzegging van de overeenkomst, hun verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen.

7.2.4 De gebruiker zal proportioneel gecompenseerd worden voor het bedrag dat hij al reeds heeft betaald aan Pro Players voor de periode nadat de overeenkomst is beëindigd.

7.3 Ontbinding

7.3.1 Pro Players heeft het recht om de overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang schriftelijk (per e-mail) onder opgaaf van redenen zonder aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, indien de gebruiker:

 • zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
 • in ernstige mate toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de uit hoofde van 
  de overeenkomst en de AV, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten op hem 
  rustende verplichting(en), zodanig dat hem terzake een verwijt kan worden gemaakt 
  en dat instandhouding van de overeenkomst respectievelijk de daaruit 
  voortvloeiende overeenkomsten in redelijkheid niet gevergd kan worden;
 • ernstig in opspraak raakt en als gevolg daarvan schade kan worden toegebracht aan 
  de goede naam van Pro Players.

7.3.2 Van Pro Players kan onder andere, doch niet uitsluitend, onder de volgende omstandigheden niet worden verwacht om de overeenkomst aan te houden:

 • wanneer de gebruiker wederrechtelijk handelt, en/of de spelregels en/of de gebruikersbepalingen voor de diensten, ondanks een waarschuwing, blijft overtreden;
 • wanneer de gebruiker het verbod op multiaccounts (zie hierboven paragraaf 1.2) zoals in de spelregels van enkele spellen die Pro Players aanbiedt staat vermeld, heeft genegeerd;
 • wanneer de gebruiker het verbod op pushing niet naleeft (zie hierboven paragraaf 1.2);
 • wanneer de gebruiker het verbod op niet-geautoriseerde scripts niet naleeft (zie hierboven paragraaf 1.2);
 • wanneer de gebruiker het verbod op het misbruiken van programmeerfouten (bugs) niet naleeft (zie hierboven paragraaf 1.2);
 • wanneer de gebruiker met een betalingsverplichting in gebreke blijft en ondanks aanmaningen niet betaalt.

 

7.3.3     In geval van ontbinding van de overeenkomst verliest de gebruiker zijn recht op compensatie voor het bedrag dat hij al reeds heeft betaald aan Pro Players. Pro Players is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker mocht lijden naar aanleiding van een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.

 

8. Plichten en andere zaken, waar de gebruiker rekening mee dient te houden, zoals de aansprakelijkheid van de gebruiker betreffende de informatie die hij heeft verstrekt, auteursrechten

8.1 Plichten

De gebruiker verplicht zich tot betaling van de prijs, voor zover hij geen gebruik van de gratis versie van de spellen en/of de diensten maakt (zie hierboven paragraaf 7), die voor deze is vastgesteld. Daarnaast dient de gebruiker zich aan de geldende spelregels te houden en juiste en geldige gegevens te verstrekken, die Pro Players bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst opvraagt. De gebruiker verzekert op die manier dat alle gegevens die hij in het kader van het afsluiten van de overeenkomst of om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, heeft verstrekt (met name bankgegevens en creditcardnummer) naar waarheid en volledig zijn ingevuld. De gebruiker is verplicht om Pro Players zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen; vervolgens zal de gebruiker deze gegevens, op verzoek van Pro Players, moeten bevestigen. De gebruiker is verplicht zich aan de spelregels te houden. In het geval van herhaaldelijke schending van de regels, ondanks een waarschuwing, of in het geval van omstandigheden zoals vermeld in paragraaf 8.3 heeft Pro Players het recht de contractuele verplichtingen en leveringen per direct en zonder het in acht nemen van een opzegtermijn op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden.

8.2 Installatie van software

Pro Players is niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens, die wordt veroorzaakt door het installeren van software op de computer van de gebruiker, die niet van Pro Players afkomstig is.

8.3 Overige plichten van de gebruiker

8.3.1 Pro Players stelt de spellen en de diensten online via een webbrowser ter beschikking. De software die de gebruiker op zijn computer nodig heeft (met name het besturingssysteem en de internetbrowser, mogelijk ook plug-ins zoals Flash of Java) worden niet door Pro Players ter beschikking gesteld of geïnstalleerd. Pro Players biedt hiervoor ook geen hulp aan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn computer in staat blijft om de spellen van Pro Players te kunnen spelen. Pro Players biedt geen technische ondersteuning aan bij de installatie van de nodige software.

8.3.2 De gebruiker verbindt zich er toe om de gegevens die hij nodig heeft om toegang tot de spellen/diensten van Pro Players te krijgen (inloggegevens, wachtwoorden, enz.) strikt geheim te houden. De gebruiker moet Pro Players onmiddellijk ervan op de hoogte stellen als hij merkt of vermoedt dat onbevoegde derden over zijn inloggegevens beschikken. Om dit te kunnen bewijzen, wordt de gebruiker aangeraden dit schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) te doen. Indien door een fout van de gebruiker, derden gebruik van de inloggegevens kunnen maken om zo de spellen en diensten van Pro Players te kunnen gebruiken, is Pro Players gedwongen, omdat het onduidelijk is wie er op de betreffende account gehandeld heeft, in het geval van een wederrechtelijke handeling, er vanuit te gaan dat de gebruiker dit zelf heeft gedaan. Pro Players heeft het recht, iedere keer dat er met de inloggegevens van de gebruiker wordt ingelogd, er van uit te gaan, dat dit door de gebruiker zelf is gedaan. Pro Players wijst er op dat wachtwoorden omwille van veiligheidsredenen regelmatig moeten worden veranderd. Enkel de gebruiker zelf is voor het gebruik van zijn account verantwoordelijk.

8.3.3 In het geval dat er ernstige vermoedens bestaan dat de inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, heeft Pro Players, om veiligheidsredenen het recht, maar niet de plicht, naar eigen oordeel de inloggegevens, zonder voorafgaande waarschuwing, te wijzigen, of de toegang tot het account te blokkeren. De gebruiker zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en Pro Players zal op vraag van de gebruiker, binnen een bepaalde termijn, de nieuwe inloggegevens meedelen. De gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat hij weer met zijn oorspronkelijke inloggegevens kan inloggen.

8.3.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om zijn account, gebruikersnaam of wachtwoord en daaruit voortvloeiende rechten (zoals b.v. punten, features, etc.) aan derden te verkopen of anderszins door te geven, over te dragen, ter beschikking te stellen of in gebruik te geven. Dit geldt niet voor de verkoop en het doorgeven van accounts binnen de mogelijkheden die Pro Players tot dit doel heeft gecreëerd.

8.3.5 Pro Players beveiligt haar systemen tegen virussen. Toch kan het opduiken van een virus niet volledig worden uitgesloten. Bovendien is het mogelijk dat onbevoegden zonder toestemming, e-mails onder de naam van Pro Players versturen waarin bijvoorbeeld virussen of zogenaamde spyware verborgen zitten of waarin links naar websites staan die virussen of spyware bevatten. Pro Players heeft daarop geen invloed. De gebruiker moet daarom alle e-mails die van Pro Players afkomstig zijn, of die schijnbaar in naam van Pro Players zijn verstuurd, op virussen controleren. Dit geldt ook voor e-mails van andere gebruikers van de spellen of diensten.

8.3.6 De gebruiker moet de instructies van Pro Players, haar medewerkers en haar partners opvolgen. Dit geldt met name ook voor de aanwijzingen van de admins en de mods van een forum dat eventueel bij een spel en/of een dienst kan horen.

8.3.7 De gebruiker verbindt zich ertoe, in geen geval het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker te gebruiken.

8.4 Plichten van de gebruiker betreffende door hem verstrekte informatie

8.4.1 De gebruiker moet de informatie die hij op het portaal openbaar maakt en zo ter beschikking van andere gebruikers stelt, doordacht selecteren.

8.4.2 De gebruiker verplicht zich in het kader van de diensten geen informatie (bijvoorbeeld beelden, video’s, links, namen, woorden) te verspreiden met een reclame-, politieke, religieuze, beledigende, storende, gewelddadige, seksistische, pornografische of andere moreel verwerpelijke of aanstootgevende, met name racistische of extreem-rechtse of extreem-linkse inhoud, personen of voorstellingen te verspreiden. Verder mag de gebruiker geen merkenrechtelijk beschermde woorden, begrippen, namen, beelden, video’s, muziekstukken, spellen of ander materiaal gebruiken. In geval van twijfel moet de gebruiker het betreffende materiaal onmiddellijk verwijderen. Pro Players heeft ook het recht dit materiaal zelf te verwijderen. De gebruiker moet altijd gevolg geven aan de betreffende wettelijke bepalingen, met name in verband met gegevensbescherming, auteursrechten, merkrechten enz.

8.4.3 Het is de gebruiker niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor illegale doeleinden. De gebruiker heeft uitdrukkelijk niet het recht om gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers, zonder hun toestemming, te gebruiken en om e-mails, reclame of andere commerciële uitingen voor marketingdoeleinden te versturen.

8.4.4 Indien de gebruiker zich schuldig maakt aan een overtreding van voornoemde regels heeft Pro Players het recht om de door de gebruiker ter beschikking gestelde informatie per direct te verwijderen.

8.4.5 Pro Players heeft met name het recht informatie die ter beschikking werd gesteld, gedeeltelijk of volledig te wissen, indien er duidelijk aanwijzingen voor een inbreuk op de AV, de handleidingen en de (spel)regels van de diensten in kwestie of indien deze informatie anderszins in strijd met de wet is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor informatie die:

 • openlijk aanstootgevend, racistisch, fundamentalistisch van aard is, of geweld verheerlijkt;
 • een andere persoon aanvalt of beledigt, bedreigt of informatie die obsceen, lasterlijk of leugenachtig is;
 • seksistisch of pornografisch is, of een link omvat naar een dergelijke website;
 • verkeerde of misleidende informatie omvat, illegaal gedrag stimuleert;
 • een illegale of niet geautoriseerde kopie omvat, of werk publiceert dat door auteursrechten wordt beschermd: bijvoorbeeld door het verschaffen van illegale computerprogramma’s, of links naar illegale computerprogramma’s, informatie over het omzeilen van kopieerbeveiligingen en het illegaal kopiëren van muziek, of links naar illegaal gekopieerde muziek, of op een andere manier een inbreuk op het auteursrecht vormt;
 • die het versturen van “junk mails“, “kettingbrieven“ of ongevraagde massamails, spoedberichten, “spimming“ of “spam” omvat;
 • beperkte pagina’s of beelden omvat, die enkel via een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen afbeeldingen of pagina’s bevatten;
 • criminele activiteiten, of intenties stimuleert, of aanwijzingen voor illegale activiteiten omvat, of er toe aanzet, onder andere maar niet uitsluitend, informatie over het fabriceren, of aankopen van wapens, kinderpornografie, vervalsing, drugshandel, illegale kansspelen, stalking, spam, spimming, het verspreiden van computervirussen, of andere schadelijke bestanden;
 • andere gebruikers vraagt om persoonlijke gegevens te verstrekken voor commerciële of illegale doeleinden, of om logingegevens mee te delen;
 • commerciële activiteiten en/of verkoop omvat: bijvoorbeeld wedstrijden, illegale loterijen, ruilhandel, advertenties, sneeuwbalsystemen;
 • een foto van een andere persoon omvat, zonder dat deze persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.

8.4.6 De gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat de verwijderde informatie opnieuw openbaar wordt gemaakt.

Bovendien heeft Pro Players het recht om de gebruiker van het verdere gebruik van de betrokken diensten uit te sluiten en zijn account bij herhaalde inbreuken van de geldende regels, ondanks waarschuwing, per direct te blokkeren, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

8.4.7 De gebruiker moet Pro Players op de hoogte brengen, wanneer hij merkt, dat derden of andere gebruikers de diensten misbruiken (bijvoorbeeld door het verspreiden en versturen van materiaal dat volgens paragraaf 9.4.5 niet is toegestaan). Pro Players vraagt de gebruiker om dit schriftelijk te doen (bijvoorbeeld via e-mail) om er zeker van te zijn dat de informatie niet verloren gaat.

8.5 Aansprakelijkheid van de gebruiker met betrekking tot de informatie, die hij ter beschikking heeft gesteld

8.5.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk voor teksten, bestanden, beelden, foto’s, video’s, geluiden, muziek, auteursrechtelijke werken of ander materiaal, informatie, enz. (hierna "openbaar gemaakte informatie“), die hij op het portaal ter beschikking stelt, of met een andere gebruiker uitwisselt. Pro Players beschouwt deze informatie niet als eigen informatie en onderschrijft hun inhoud dan ook niet.

8.5.2 Pro Players heeft geen controle over de informatie die op het portaal openbaar wordt gemaakt. Pro Players controleert voor het openbaar maken niet de inhoud van de informatie. Voor zover Pro Players toch op de hoogte van illegale informatie is, zal zij deze onmiddellijk verwijderen.

8.5.3 Pro Players is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het openbaar gemaakte materiaal, met name niet voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud.

8.6 Auteursrechten, licentie

8.6.1 Alle rechten op de informatie, die door de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, blijven bij de gebruiker. Door de informatie op het portaal en/of via de spellen en diensten openbaar te maken, verleent de gebruiker Pro Players een niet-exclusieve, gratis licentie om deze inhoud op het portaal, of op de spellenpagina’s aan te bieden, openbaar te maken, te reproduceren en te verspreiden.

8.6.2 Pro Players heeft niet het recht om de openbaar gemaakte informatie buiten het portaal om, of buiten de spellenpagina’s en dienstenpagina’s om, te verspreiden.

8.6.3 De informatie die de gebruiker op het portaal ter beschikking stelt, kan over de hele wereld via het internet door derden worden bekeken. De gebruiker verklaart, indien hij de informatie op het portal plaatst, dat hij hiermee akkoord gaat.

8.6.4 Deze licentie is niet meer geldig, zodra de gebruiker het materiaal van het portaal en haar dienstenpagina’s verwijderd heeft.

 

10. Gebreken

9.1 Pro Players biedt de gebruiker de toegang tot de spellen en de diensten in de versie aan, die op dat moment bestaat (paragraaf 1.2). De gebruiker heeft niet het recht te eisen dat een bepaalde toestand of bepaalde functies van een spel en/of dienst behouden blijft of wordt veranderd. De gebruiker is zich er van bewust dat de spellen en diensten – zoals alle software – mogelijk gebreken kunnen hebben. Spellen en diensten vertonen slechts dan een gebrek indien de mogelijkheid, om het spel te spelen, of om de dienst te gebruiken zwaar en blijvend is aangetast en dit middels deugdelijke bewijsstukken is aangetoond.

De gebruiker moet eventuele gebreken aan spellen, diensten of andere leveringen altijd schriftelijk aan Pro Players meedelen en daarbij met name het gebrek of de foutmelding, die in het spel is verschenen, daaraan toevoegen. Alvorens een gebrek te melden, moet de gebruiker eerst de handleiding van het spel of de dienst raadplegen en eventueel ook de andere informatie die Pro Players ter beschikking heeft gesteld om problemen op te lossen (met name de lijst van vaak gestelde vragen, discussiefora over mogelijke problemen). De gebruiker moet Pro Players naar vermogen helpen om een mogelijk probleem op te lossen.

9.2 De gebruiker moet de gebreken meteen, na het ontdekken ervan, schriftelijk aan Pro Players melden. Pro Players raadt de gebruiker aan om alle meldingen van gebreken schriftelijk (via brief of e-mail) aan Pro Players te melden, zodat de bewijsvoering na afloop nog mogelijk is.

9.3 Gebreken, die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, door mogelijke bedieningsfouten aan de kant van de gebruiker, door overmacht, of door wijzigingen of andere aanpassingen, die niet door Pro Players zijn aangebracht, of andere vormen van manipulatie, zijn uitgesloten van deze rechten.

9.4 Garantie in de juridische zin van het woord, wordt door Pro Players niet verstrekt.

 

10. Doorgeven van persoonlijke gegevens

De gebruiker geeft hiermee toestemming dat zijn persoonlijke gegevens, binnen de wettelijke grenzen, door Pro Players worden doorgegeven aan gelieerde ondernemingen van Pro Players. In dit kader verwijzen we naar het privacy statement van Pro Players.

 

11. Aansprakelijkheid, vrijwaring

11.1 De gebruiker zal Pro Players volledig schadeloosstellen voor alle schade aan die voor Pro Players mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van de gebruiker. De gebruiker accepteert ook alle gerechtskosten van Pro Players, inclusief alle advocaatkosten.

11.2 De gebruiker zal Pro Players geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in paragraaf 12.1 bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen Pro Players wordt ingesteld, zal Pro Players de gebruiker daarvan in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Pro Players zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de gebruiker haar daartoe toestemming geeft of de gebruiker in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

11.3 Pro Players is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door de gebruiker te bewijzen – grove schuld of opzet van Pro Players bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Pro Players is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

11.4 In geval van aansprakelijkheid van Pro Players, stemt de gebruiker ermee in dat door Pro Players primair wordt gecompenseerd in de vorm van speeltegoed, spelvaluta, items of punten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Pro Players in ieder geval beperkt tot maximaal 
€ 100,00 per account.

 

12. Slotbepalingen

12.1 Wanneer de gebruiker, Pro Players een mededeling wil doen, is hij/zij verplicht dit in schriftelijke vorm te doen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat dit in de vorm van een e-mail te doen.

12.2 De bevoegde rechtbank is de Rechtbank Tilburg, locatie Tilburg.

12.3 Voor (i) deze AV, inclusief toekomstige veranderingen, alsmede (ii) voor de overeenkomsten die op basis van deze AV zijn gesloten en (iii) voor de daaruit voortvloeiende rechten, in welke vorm dan ook, geldt uitsluitend het Nederlandse recht. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Weens Koopverdrag en het Nederlandse internationaal privaatrecht.

12.4 Indien bepaalde bepalingen van deze AV en/of van de overeenkomst nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen.

12.5 Voor een gedetailleerde versie van onze algemene voorwaarde zie: Terms & Conditions

 

 

Tilburg, 31 juli 2017

 

Stichting Pro Players Events 
Nicolaas Pieckstraat 11
5014 HE Tilburg
RSIN: 857389324
KVK: 68317433